jump to navigation

กฏหมายการจดทะเบียนรับรองบุตร กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประวันของประชาชนไทย, กฏหมายประเทศไทย , trackback

กฏหมายการจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นเรื่องของการที่พ่อแม่ของเด็กไม่ได้ทำการจดทะเบียนสมรสกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อมีลูกขึ้นมา กฎหมายจึงถือว่าพ่อของเด็กนั้นไม่ใช่พ่อของลูกตามกฎหมาย ทำให้ต่างฝ่ายต่างไม่มีสิทธิในการเป็นบิดากับบุตรตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการรับมรดก สิทธิที่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ผูกพันตามกฎหมาย ผู้เป็นพ่อจึงต้องไปทำการยื่นคำขอจดทะเบียนรับรองบุตรอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าเด็กนั้นเป็นลูกของตัวเอง
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ให้บิดาไปยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต กรณีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เด็กและมารดาของเด็กต้องให้ความยินยอมในการจดทะเบียนในครั้งนี้ด้วยทั้งสองคน ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กคนใดคนหนึ่งไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ เช่น เด็กยังเล็กเกินไปที่จะให้ความยินยอม หรือมารดาเด็กตาย เป็นต้น กรณีนี้การจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นจะต้องมีคำพิพากษาของศาลเสียก่อน
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ใบสูติบัตรของบุตร
-หนังสือแสดงความยินยอมของบุตรและของมารดา
-พยานบุคคล 2 คน