jump to navigation

ความรู้กฏหมายเรื่องการทำนิติกรรมของเด็กหรือผู้เยาว์ กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแพ่ง , trackback

ความรู้กฏหมายเรื่องการทำนิติกรรมของเด็กหรือผู้เยาว์

การทำนิติกรรมของเด็กหรือผู้เยาว์
ตามกฎหมายนั้น เด็กหรือผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยตัวเอง เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งหากยังไม่ถึงการทำสิ่งต่างๆ ของเด็กก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำนิติกรรมต่างๆ ของเด็กนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กก่อนเสมอ ทั้งนี้ก็เพราะว่าความสามารถในด้านสติปัญญาของเด็ก เช่น การแยกแยะเหตุผลต่างๆ ของเด็กยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นหากปล่อยให้เด็กดำเนินการในเรื่องต่างๆ ไปเองตามลำพังแล้ว อาจจะทำให้เด็กถูกหลอก ถูกเอาเปรียบได้ ดังนั้นกฎหมายจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า หากเด็กหรือผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆ แล้ว จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเสมอ แต่หากมีการฝ่าฝืนโดยตัวเด็กหรือผู้เยาว์เอง ที่ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมกับคนอื่นโดยลำพังแล้ว ผลของนิติกรรมที่ทำนั้นก็จะตกเป็นโมฆะหรือสูญเปล่าไปในทัน
สิ่งที่เด็กหรือผู้เยาว์ทำได้เอง
กฎหมายได้ห้ามเด็กหรือผู้เยาว์ทำนิติกรรมทุกอย่างเลยหรือไม่ คำตอบก็คือไม่ทั้งหมด เพราะกฎหมายได้อนุโลมให้เด็กหรือผู้เยาว์สามารถทำนิติกรรมบางอย่างได้เองโดยลำพัง โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองก่อน และผลการทำนิติกรรมนั้นก็ยังไม่ตกเป็นโมฆะหรือสูญเปล่าอีกด้วย สิ่งที่ว่านั้นก็คือ
1. สิ่งที่ทำนั้น เป็นเพียงเพื่อให้เด็กหรือผู้เยาว์ได้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ย่ายกสร้อยคอทองคำให้กับเด็กหรือผู้เยาว์ที่เป็นหลาน , ลุงให้เด็กหรือผู้เยาว์มีสิทธิอยู่อาศัยในบ้าน เป็นต้น และสุดท้ายก็คือ ทำให้เด็กหรือผู้เยาว์หลุดพ้นจากหน้าที่ๆ จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เด็กหรือผู้เยาว์ยืมรถจักรยานของน้ามาใช้ พอถึงกำหนดเอาจักรยานมาคืน น้าก็บอกไม่ต้องเอามาคืนเอาไว้ใช้เลย อย่างนี้เป็นต้น
2. สิ่งที่เด็กหรือผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัว คนอื่นทำแทนไม่ได้
3. สิ่งที่เด็กทำนั้นเป็นการฐานานุรูป และจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควร เช่น ซื้อรองเท้า ซื้อนาฬิกามาใส่ ซื้อข้าวมากิน เป็นต้น
4. เด็กหรือผู้เยาว์สามารถทำพินัยกรรมได้เอง เมื่อเด็กหรือผู้เยาว์ มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
สุดท้ายนี้ แม้ว่าบางอย่างกฎหมายจะให้สิทธิในการที่เด็กหรือผู้เยาว์ทำนิติกรรมบางอย่างได้เองโดยลำพัง แต่ในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังคงมีหน้าที่ต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ