jump to navigation

ความหมายของมรดกตามกฏหมายไทย กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดก, กฏหมายประเทศไทย , trackback

ความหมายของมรดกตามกฏหมายไทย

 

ในเรื่องมรดกนี้ น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไม่เฉพาะแต่ทรัพย์สินของคนตายเท่านั้น ที่เป็นมรดก แต่มันรวมไปถึง สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของคนตายด้วยนะครับ
หลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาว่า ทรัพย์สินอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์มรดกของคนตายนั้น คือ ต้องเป็นทรัพย์สินของคนตายที่มีอยู่ก่อนที่จะตาย หรือมีอยู่ในขณะที่ตายเท่านั้น หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาภายหลัง หรือได้มาเนื่องจากการตาย กรณีอย่างนี้กฎหมายไม่ถือว่าเป็นทรัพย์มรดกนะครับ
ที่นี้เรามาดูรายละเอียดกันว่า มรดกที่เรียกๆ กันนั้นมีอะไรบ้าง

1. ทรัพย์สินต่างๆ ของคนตาย ถือว่าเป็นทรัพย์มรดกอันดับแรก ที่จะตกไปยังทายาทของคนตาย ทรัพย์มรดกนี้ คือสิ่งของที่มีค่าทุกอย่างที่สามารถตีราคาออกเป็นตัวเงินได้ และรวมไปถึงสิ่งของต่างๆ ที่มีค่าทางจิตใจ แต่ไม่สามารถตีราคาออกเป็นตัวเงินได้ด้วยนะครับ เช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ สร้อย แหวน เงิน ทอง ปืน อันนี้ชัดเจน ส่วนที่ไม่มีราคาก็เช่น รูปภาพของปู่ย่าตาทวดเก่าๆ สมุดบันทึกเก่า เสื้อผ้าเก่า ซึ่งอาจจะไม่มีราคาสำหรับคนอื่น แต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจสำหรับญาติพี่น้อง หรือคนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. สิทธิและหน้าที่ ของคนตาย ก็เป็นมรดกที่จะตกทอดไปยังลูกๆ หรือทายาทของคนตายด้วยเช่นกัน สิทธิและหน้าที่ก็เช่น สิทธิในการเช่า สิทธิตามสัญญาภาระจำยอม สิทธิในการครอบครองที่ดินต่างๆ ส่วนหน้าที่ ก็เช่น หน้าที่ในการไปจดทะเบียนโอนที่ดินให้กับคนซื้อ หรือหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย หน้าที่ในการชำระหนี้ตามสัญญากู้ หน้าที่ในการชำระเงินค่าซื้อสินค้า หรือหน้าที่ชำระหนี้สินต่างๆ เป็นต้น
3. ความรับผิด ก็ถือเป็นมรดกอีกเช่นกัน ความรับผิดที่ว่านี้ก็อย่างเช่น ความรับผิดในเหตุการณ์ละเมิดขับรถไปชน
คนอื่น ความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ เป็นต้น
มาถึงตรงนี้ เราก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่า มรดกนั้นไม่ใช่มีเพียงทรัพย์สินที่มีราคาเท่านั้น เพราะมันรวมถึง
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของคนตายด้วย แล้วท้ายนี้หากใครโชคดีได้รับมรดกมา โดยมรดกที่
ว่ามานั้น เป็นหนี้สินมากมายละก็ อย่าเพียงตกใจไปนะครับ เพราะอย่างไรเสียท่านก็ต้องรับเอาหนี้ที่เป็น
มรดกนั้นไว้อยู่ดีละครับ