jump to navigation

เงื่อนไขและลำดับในการรับมรดกของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฏหมายไทย กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดก, กฏหมายประเทศไทย , trackback

เงื่อนไขและลำดับในการรับมรดกของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฏหมายไทย

ทายาทของคนตายที่จะมีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายนั้น หลักๆ ก็มีเพียง 6 ลำดับ ซึ่งในแต่ละลำดับนั้นก็มีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังตามลำดับ ซึ่งเมื่อมีทายาทลำดับแรกอยู่ ทายาทลำดับถัดไปก็จะไม่มีสิทธิได้รับมรดกนั้นเลย โดยหลักแล้วคนที่มีสิทธิได้รับมรดกก่อน ก็จะเป็นทายาทที่อยู่ในชั้นที่ชิดสนิทที่สุดของเจ้ามรดกเท่านั้น ส่วนทายาทที่อยู่ในลำดับถัดไปก็อาจเป็นได้เพียง ตัวสำรอง
กรณีที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก ตายไปก่อนเจ้ามรดกนั้น หากทายาทที่ต่นไปนั้น มีลูก ก็ให้ลูกของทายาทที่ตายไปนั้นมารับมรดกแทนที่ได้ ซึ่งกฎหมายเรียกว่า “การรับมรดกแทนที่กัน” และในเรื่องของการรับมรดกแทนที่กันนี้ ผู้ที่จะมารับมรดกแทนที่กันได้ จะต้องเป็นลูกของทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกโดยตรงเท่านั้น   แล้วกฎหมายก็ยังไปห้ามทายาทที่เป็นพ่อแม่ ในลำดับที่ 2 และทายาทที่เป็น ปู่ ย่า ตา ยายในลำดับที่ 5 ไม่ให้มีการรับมรดกแทนที่กัน เหมือนกับทายาทคนอื่นๆ
ที่นี้เรามาดูสิทธิในการรับมรดกของทายาทแต่ละอันดับ ว่าจะมีสิทธิได้รับมรดกตามกฎหมายก่อนหลังอย่างไรกันบ้าง โดยทายาทแต่ละอันดับมีดังนี้
1. ผู้สืบสันดาน
2. บิดามารดา
3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
4. พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
5. ปู่ ย่า ตา ยาย
6. ลุง ป้า น้า อา
โดยสิทธิในการรับมรดกของทายาทตามกฎหมายนั้น มีหลักเกณฑ์อยู่ว่า หากมีทายาทในอันดับแรกอยู่ ทายาทในลำดับถัดลงไป ก็จะไม่มีสิทธิได้รับมรดก เช่น หากมีทายาทอันดับแรก คือ ลูกของเจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่  ทายาทในลำดับที่ 3 ถึง 6 ก็จะไม่มีสิทธิรับมรดกนั้น หรือหากมีทายาทลำดับ 3 ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเจ้ามรดกอยู่ ทายาทที่อยู่ในลำดับที่ 4 ถึง 6 ก็จะไม่มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกได้เช่นกัน
แต่สิทธิในการรับมรดกของทายาทนี้ กฎหมายได้กำหนดมีข้อยกเว้น ในกรณีที่มีทายาทลำดับแรก ซึ่งเป็นลูกของเจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ และมีทายาทลำดับที่ 2 ซึ่งเป็นพ่อแม่ของเจ้ามรดกอยู่ อย่างนี้กฎหมายก็บอกว่า พ่อแม่ของเจ้ามรดกที่มีชีวิตอยู่นั้น ถือว่าเป็นทายาทในลำดับดับแรก คือเป็นทายาทในชั้นลูกด้วยเช่นกัน และมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในมรดกเท่าๆ กันอีกด้วย  ซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการที่ทายาทลำดับที่ 2 นั้น เป็นพ่อแม่ของเจ้ามรดก ซึ่งตามปกติแล้วเจ้ามรดกก็จะมีหน้าที่ของลูกที่จะต้องดูแลปรนนิบัติพ่อแม่อยู่แล้ว และเมื่อเจ้ามรดกตายไป ก็ทำให้ไม่มีใครมาดูแลพ่อแม่อีก ดังนั้นหากยกทรัพย์มรดกให้กับลูกของเจ้ามรดกไปทั้งหมด ก็จะทำให้พ่อแม่ของเจ้ามรดกลำบาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง  ดังนั้นกฎหมายจึงได้กำหนดให้พ่อแม่ของเจ้ามรดกมีสิทธิได้รับมรดกในลำดับเดียวกันกับทายาทชั้นลูกด้วย ยุติธรรมดีไหมครับ