jump to navigation

กฎหมายที่ดินเรื่องสิทธิในที่ดิน กุมภาพันธ์ 18, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่ดิน , comments closed

กฎหมายที่ดินเรื่องสิทธิในที่ดิน

กฎหมายได้วางหลักเกณฑ์ให้ชาวบ้านสามารถมีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินได้ โดยการให้ชาวบ้านประชาชนที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อน สามารถไปยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ และเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ก็จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้บุคคลที่ขอที่ดินนั้นต่อไป
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น ก็ได้มีการแบ่งแยกเป็น 2 ประเภท ซึ่งก็คือ
          1. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดิน เพื่อรับรองความเป็นเจ้าของในที่ดินแปลงนั้น โดยหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นคือ
-โฉนดที่ดิน ซึ่งมีอยู่ 6 แบบ คือ น.ส.4 ก. , น.ส.4 ข. , น.ส.4 ค. , น.ส.4 , น.ส.4 ง. และ น.ส.4 จ.
-โฉนดแผนที่
-โฉนดตราจอง
-ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”
          2. หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง คือ (เพิ่มเติม…)

กฎหมายที่ดิน มารู้จักความหมายของคำว่าที่ดินตามกฏหมายไทยกันก่อนดีกว่า กุมภาพันธ์ 18, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่ดิน , comments closed

กฎหมายที่ดิน มารู้จักความหมายของคำว่าที่ดินตามกฏหมายไทยกันก่อนดีกว่า

“ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ  และที่ชายทะเลด้วย
จากความหมายข้างต้น ของคำว่า ที่ดิน ซึ่งตามปกติเราเข้าใจเอาเองว่า เป็นพื้นดินทั่วๆไป เท่านั้น แต่เมื่อกลับมาดูความหมายตามกฎหมาย ก็เห็นวได้ว่า มันมีความหมายกว้างไปกว่านั้นมาก โดยรวมเอาสิ่งที่ไม่ใช่ที่ดินจริงๆ เข้ามาไว้ในความหมายของ ที่ดิน ด้วยนะครับ

กฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องสัญญาการขายฝาก กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายพาณิชย์ , comments closed

กฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องสัญญาการขายฝาก