jump to navigation

กฏหมายการจดทะเบียนรับรองบุตร กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประวันของประชาชนไทย, กฏหมายประเทศไทย , comments closed

กฏหมายการจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นเรื่องของการที่พ่อแม่ของเด็กไม่ได้ทำการจดทะเบียนสมรสกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อมีลูกขึ้นมา กฎหมายจึงถือว่าพ่อของเด็กนั้นไม่ใช่พ่อของลูกตามกฎหมาย ทำให้ต่างฝ่ายต่างไม่มีสิทธิในการเป็นบิดากับบุตรตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการรับมรดก สิทธิที่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ผูกพันตามกฎหมาย ผู้เป็นพ่อจึงต้องไปทำการยื่นคำขอจดทะเบียนรับรองบุตรอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าเด็กนั้นเป็นลูกของตัวเอง
ขั้นตอนการดำเนินการ (เพิ่มเติม…)