jump to navigation

กฏหมายการจดทะเบียนหย่า กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประวันของประชาชนไทย, กฏหมายประเทศไทย , comments closed

กฏหมายการจดทะเบียนหย่า

หลักเกณฑ์
การจดทะเบียนหย่า สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
1. การจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย โดย
-การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียนเดิม
-การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
2. การหย่าโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล
ขั้นตอนการหย่า
กรณีการจดทะเบียนหย่าในสำนักงานเขต
1. คู่สมรสทำการตกลงเรื่องของทรัพย์สินต่างๆ เรื่องของการดูแลหรือการปกครองบุตร (ถ้ามี) หรือตกลงกันในเรื่องอื่นๆ โดยทำเป็นหนังสือหย่า
2. ให้คู่สมรสยื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน เพื่อทำการจดทะเบียนหย่า (เพิ่มเติม…)