jump to navigation

กฎหมายอาญาเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ กุมภาพันธ์ 18, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้กฏหมายเรื่องทั่วไป, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอาญา , comments closed

กฎหมายอาญาเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ

การแจ้งความนั้นจะมี 2 อย่าง อย่างแรกเป็นการแจ้งความเพื่อร้องทุกข์  ส่วนอันที่สองเป็นการแจ้งความเพื่อกล่าวโทษ  ซึ่งความหมายและเจตนาในเรื่องของแจ้งเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเพื่อกล่าวโทษนั้น มีความหมาย และจุดมุ่งหมายคล้ายคลึ่งกัน คือการแจ้งว่ามีเหตุการณ์ หรือการกระทำความผิดเกิดขึ้น  ทีนี้เรามาดูความหมายของการแจ้งความกันครับ

  1. “การแจ้งความร้องทุกข์” (เพิ่มเติม…)