jump to navigation

ความรู้กฏหมายเรื่องการทำนิติกรรมของเด็กหรือผู้เยาว์ กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแพ่ง , comments closed

ความรู้กฏหมายเรื่องการทำนิติกรรมของเด็กหรือผู้เยาว์

การทำนิติกรรมของเด็กหรือผู้เยาว์
ตามกฎหมายนั้น เด็กหรือผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยตัวเอง เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งหากยังไม่ถึงการทำสิ่งต่างๆ ของเด็กก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำนิติกรรมต่างๆ ของเด็กนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กก่อนเสมอ ทั้งนี้ก็เพราะว่าความสามารถในด้านสติปัญญาของเด็ก เช่น การแยกแยะเหตุผลต่างๆ ของเด็กยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นหากปล่อยให้เด็กดำเนินการในเรื่องต่างๆ ไปเองตามลำพังแล้ว อาจจะทำให้เด็กถูกหลอก ถูกเอาเปรียบได้ ดังนั้นกฎหมายจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า หากเด็กหรือผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆ แล้ว จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเสมอ แต่หากมีการฝ่าฝืนโดยตัวเด็กหรือผู้เยาว์เอง ที่ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมกับคนอื่นโดยลำพังแล้ว ผลของนิติกรรมที่ทำนั้นก็จะตกเป็นโมฆะหรือสูญเปล่าไปในทัน
สิ่งที่เด็กหรือผู้เยาว์ทำได้เอง (เพิ่มเติม…)