jump to navigation

ความหมายของมรดกตามกฏหมายไทย กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดก, กฏหมายประเทศไทย , comments closed

ความหมายของมรดกตามกฏหมายไทย

 

ในเรื่องมรดกนี้ น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ไม่เฉพาะแต่ทรัพย์สินของคนตายเท่านั้น ที่เป็นมรดก แต่มันรวมไปถึง สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ของคนตายด้วยนะครับ
หลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาว่า ทรัพย์สินอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์มรดกของคนตายนั้น คือ ต้องเป็นทรัพย์สินของคนตายที่มีอยู่ก่อนที่จะตาย หรือมีอยู่ในขณะที่ตายเท่านั้น หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาภายหลัง หรือได้มาเนื่องจากการตาย กรณีอย่างนี้กฎหมายไม่ถือว่าเป็นทรัพย์มรดกนะครับ
ที่นี้เรามาดูรายละเอียดกันว่า มรดกที่เรียกๆ กันนั้นมีอะไรบ้าง (เพิ่มเติม…)