jump to navigation

เมื่อมรดกมีแต่หนี้สินจะทำยังไง กุมภาพันธ์ 17, 2013

Posted by mado in : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดก, กฏหมายประเทศไทย , comments closed

เมื่อมรดกมีแต่หนี้สินจะทำยังไง

หนี้สินของคนตาย หรือหนี้สินของเจ้ามรดกนั้น กฎหมายก็ถือว่าเป็นมรดกอย่างหนึ่งของคนตาย ที่จะตกทอดไปยังทายาทของตัวเองตามกฎหมาย ดังนั้นใครเป็นทายาทก็ต้องรับเอาหนี้สินนั้นมา แล้วก็ชดใช้หนี้นั้นแทนผู้ตายหรือเจ้ามรดกด้วย แต่ว่าหากให้ทายาทรับผิดชอบหนี้สินตรงนี้ทั้งหมด โดยที่ทายาทได้รับมรดกที่เป็นทรัพย์สินมาเพียงสี่ซ้าห้าหมื่นหรือไม่มีเลย แต่กลับต้องมารับผิดชอบชำระหนี้แทนคนตายเป็นล้านๆ อย่างนี้ก็คงไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน
กรณีอย่างนี้ กฎหมายก็ได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้ เพื่อแก้ปัญหา โดยบอกว่า ทายาทจะต้องรับเอาหนี้ของผู้ตายหรือของเจ้ามรดกนั้นไปด้วย แต่ทายาทไม่ต้องรับผิดในหนี้นั้น เกินไปกว่าทรัพย์มรดกที่ตัวเองได้รับมา กล่าวคือ (เพิ่มเติม…)