jump to navigation

กฎหมายที่ดินเรื่องสิทธิในที่ดิน กุมภาพันธ์ 18, 2013

Posted by mado in : กฏหมายประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่ดิน , comments closed

กฎหมายที่ดินเรื่องสิทธิในที่ดิน

กฎหมายได้วางหลักเกณฑ์ให้ชาวบ้านสามารถมีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินได้ โดยการให้ชาวบ้านประชาชนที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อน สามารถไปยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ และเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ก็จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้บุคคลที่ขอที่ดินนั้นต่อไป
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น ก็ได้มีการแบ่งแยกเป็น 2 ประเภท ซึ่งก็คือ
          1. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดิน เพื่อรับรองความเป็นเจ้าของในที่ดินแปลงนั้น โดยหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นคือ
-โฉนดที่ดิน ซึ่งมีอยู่ 6 แบบ คือ น.ส.4 ก. , น.ส.4 ข. , น.ส.4 ค. , น.ส.4 , น.ส.4 ง. และ น.ส.4 จ.
-โฉนดแผนที่
-โฉนดตราจอง
-ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว”
          2. หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง คือ (เพิ่มเติม…)